Ing. Mollová & Ing. Šimek

Inženýrská činnost a poradenství ve stavebnictví

logo hlava
 
foto foto foto foto foto

Technický dozor investora

zabezpečení technického dozoru investora

 • organizační zabezpečení povinností mandanta při předepsaných zkouškách a účast na těchto zkouškách
 • předání staveniště dodavatelům a zabezpečení zápisů do stavebního deníku
 • protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby dodavatelům
 • kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
 • zajištění systematického doplňování projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které se stavba provádí a evidence dokumentace dokončených částí stavby
 • kontrola čerpání nákladů dodavateli stavby
 • projednání dodatků a změn projektové dokumentace, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi
 • kontrola dodržování smluv dodavateli stavebních a montážních prací na stavbě
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, kontrola jejich soulad s podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci investorovi
 • kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu stavebních prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými
 • spolupráce s autorským dozorem generálního projektanta při zabezpečování souladu realizace stavby s projektovou dokumentací stavby
 • spolupráce s projektantem a dodavatelem při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
 • sledování, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek
 • kontrola vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami smluv a stavebním zákonem v platném znění
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast na konání o odevzdání a převzetí dokončené stavby
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech
 

(c) 2006 Mollová & Šimek, inženýrská činnost a poradenství ve stavebnictví. TOPlistTOPlist